Algemene voorwaarden Prabala yoga & coaching

Algemene voorwaarden    

Artikel 1. Definities 

1. Prabala (waaronder Wim Klerk opereert): de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Prabala is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68176988.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Prabala een overeenkomst aangaat of met wie Prabala in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

3. Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleiding, coachingstraject, workshop, yoga, training of enige andere activiteit georganiseerd door Prabala.

4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Prabala en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

5. Diensten: Alle door Prabala aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder yoga, coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, workshops en cursussen alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Prabala diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Prabala ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt. 

3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Prabala uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4. Indien Prabala gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van Prabala om alsnog directe en strikte naleving te eisen. 

5. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en). 

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden. 

7. Prabala behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

1. De door Prabala gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

3. Gemaakte afspraken binden Prabala vanaf het moment dat deze schriftelijk door Prabala zijn bevestigd of vanaf het moment dat Prabala met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 

4. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Prabala van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Prabala doorberekenen aan de opdrachtgever.

5. Offertes zijn gebaseerd op de bij Prabala beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Uitvoering van overeenkomsten

1. De gesloten overeenkomsten tussen Prabala en opdrachtgever leiden voor Prabala tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Prabala gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Prabala verlangd kan worden.

2. De cliënt zal (daar waar het gaat om coaching en begeleiding; voor yoga en personal trainingen gelden afwijkende specifieke voorwaarden) eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en andere ingezette activiteiten en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

3. De cliënt die deelneemt aan een coachingsactiviteit, yoga of personal training verklaart bij aanvaarding van de overeenkomst tot deelname geen medische beperkingen of aandoeningen te hebben (fysiek of psychisch) die het risico tot letsel tijdens de activiteit vergroten. In het geval er wel sprake is van een dergelijke beperking of aandoening dient de cliënt deze beperking of aandoening voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk kenbaar te maken. Prabala heeft te allen tijde het recht om deelname wegens medische of andere gronden te weigeren en/of advies te geven tot consult bij arts, specialist of psycholoog.

4. Mocht Prabala tijdens het traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van Prabala vallen, dan zal Prabala de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Prabala het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Prabala aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Prabala worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Prabala zijn verstrekt, heeft Prabala het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Prabala is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Prabala is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Prabala zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Prabala de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.

3. Aan de opdracht zal door Prabala niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Prabala  ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Prabala houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2. Prabala behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Betaling en verzuim

Met betrekking tot coaching, personal training, individuele yoga en andere individuele begeleidingstrajecten:

1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij aanvang van de activiteit door Prabala dient het factuurbedrag te zijn voldaan. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Prabala gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Prabala en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Prabala onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Als van Prabala meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Prabala voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

7. Ingeval Prabala om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. 

Met betrekking tot workshops, cursussen, personeelsdagen en aanverwante activiteiten geldt:

8. Inschrijving geldt voor één persoon (óf groep, overeenkomstig offerte, bij bedrijven, organisaties en verenigingen)

9. Inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Prabala.

10. Indien betalingen niet zijn gedaan vóór de aangegeven datum, behoudt Prabala zich het recht voor om de toegang tot de activiteit(en) aan de deelnemer te onthouden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien Prabala aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Prabala gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Prabala.

2. Indien Prabala aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Prabala beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van Prabala. Indien de verzekeraar van Prabala niet over gaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Prabala beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. 

3. Prabala is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Prabala is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Prabala kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.

4. Prabala kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de nadelige gevolgen van of geleden schade bij ongevallen en letsel wanneer: 

 de schuld van het ongeval en/of het letsel bij de cliënt zelf ligt;   het ongeval en/of het letsel niet door Prabala voorkomen had kunnen worden;   de oorzaak van het ongeval bij een ander ligt die niet betrokken is bij Prabala. 

5. Opdrachtgever vrijwaart Prabala tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Prabala en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. 

Artikel 10. Contractduur, opzegging en einde van de overeenkomst

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Beide partijen kunnen in zulks geval te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. 

2. Prabala heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject of de workshop/training/ te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Prabala betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

3. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachingstraject of de workshop/training te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie lid 4 en 5), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.

4. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 8 weken voor aanvang van het coachingstraject of de workshop/training, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleiding- coachingtraject te voldoen.

5. a.  Bij annulering binnen 8 weken tot en met 4 weken voor aanvang van een coachingstraject of de workshop/training is Prabala gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.

     b. Bij annulering van deelnemer aan coaching, personal training, cursus, workshop e.d. dient dit schriftelijk of via e-mail aan Prabala te geschieden.                   Bij annulering gelden de volgende regels:                                                                                                                                                                                                                               Bij annulering langer dan één maand vooraf is de annulering kosteloos.                                                                                                                                                                       Bij annulering tot twee weken vooraf is de deelnemer 25% van het totaalbedrag verschuldigd.                                                                                                                             Bij annulering tot één week vooraf is de deelnemer 50% van het totaalbedrag verschuldigd.                                                                                                                                  Bij annulering korter dan één week vooraf is de deelnemer 100% van het totaalbedrag verschuldigd.                                                                                                                Bij na annulering na aanvang van de activiteit(en) is de deelnemer het volledige totaalbedrag verschuldigd, tenzij annulering plaats vindt op aantoonbare medische gronden. In dat geval wordt naar rato het cursusgeld gerestitueerd.

Eventueel inhalen van een gemist moment (bij individuele activiteiten) geschiedt in overleg met Prabala.

6. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van een coachingstraject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

7. Een particulier/individueel begeleidings- of coachingsgesprek, personal training of personal yoga kan tot 48 uur voor aanvang van geplande activiteit kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is Prabala gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.  In geval van overmacht bij cliënt wordt in overleg een alternatieve afspraak gemaakt, indien dit inpasbaar is in de agendering van Prabala.

8. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. In het geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is Prabala gerechtigd de overeenkomst terstond te beëindigen, waarbij haar vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar worden. 

Artikel 12. Overmacht 

1. In geval van overmacht is Prabala niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden. 

2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Prabala tot aan dat moment te voldoen. Prabala is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

Artikel 13. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met Prabala wordt aan Prabala toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Prabala uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

Artikel 14. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen Prabala en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien (een gedeelte van) de uitvoering van de overeenkomst in het buitenland plaatsvindt. 

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Prabala gevestigd is.